STICHTING VRIENDEN VAN ANIMAL REBELLION

Animal Rebellion wordt financieel gesteund door Stichting Vrienden van Animal Rebellion.

 

 Contactgegevens

RSIN
861034600

KvK
77524306

Post- & vestigingsadres
TT Vasumweg 63 P7
1033 SE Amsterdam

Contactgegevens
vrienden.animalrebellion@protonmail.com

 

Stichting Vrienden van Animal Rebellion heeft als doelstelling:

 1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van initiatieven die bewustwording omtrent klimaatverandering en/of promotie van hieraan gerelateerde maatregelen nastreven;
 2. Het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn; en
 3. Het doel zoals omschreven in punt 1 en 2 te verwezenlijken door:
 • Het werven van donaties en fondsen;
 • Het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen;
 • Het organiseren van activiteiten of bijeenkomsten; en
 • Samen te werken met diverse organisaties en instellingen en het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 3 personen:

Voorzitter
de heer M. J. Cartigny

Secretaris
mevrouw R. J. C. Smeets

Penningmeester
de heer W. B. Maas

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

De werkzaamheden ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Vrijwilligers kunnen een reiskostenvergoeding ontvangen voor activiteiten en bijeenkomsten waarbij hun aanwezigheid van essentieel belang is. Alternatief bestaat de mogelijkheid dat enkele vrijwilligers voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen, die ten hoogste €170,- per maand en €1.700,- per jaar bedraagt conform de Nederlandse regelgeving omtrent het vergoeden van vrijwilligers.

De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het laten organiseren van lezingen door vrijwilligers over de huidige stand van zaken omtrent klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het laten organiseren van trainingen door vrijwilligers over effectief actievoeren en demonstreren ten einde aandacht te vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het financieel ondersteunen van demonstraties en andere acties door vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • De ondersteuning gebeurt door het vergoeden van gemaakte materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten door vrijwilligers;
 • De ondersteuning gebeurt tevens door het voorschieten van materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten ten behoeve van vrijwilligers; en
 • Het materieel ondersteunen van vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek door middel van het beschikbaar stellen van IT infrastructuur;
 • Het werven van donaties en fondsen voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden zoals uiteengezet in werving en beheer van gelden zoals vermeld in het beleidsplan.

De Stichting Vrienden van Animal Rebellion heeft de aanvraag voor een de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) ingediend bij de Belastingdienst.

Het beleidsplan van Stichting Vrienden van Animal Rebellion kunt u hier raadplegen. Het huidige beleidsplan is vastgesteld door het bestuur op 3 maart 2020. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

De stichting is opgericht op 3 maart 2020 en heeft derhalve nog geen financiële verantwoording beschikbaar over een voorgaand boekjaar.

Copyright © 2020 Animal Rebellion NL - Website door www.veganwebsite.nl