Wij eisen van de Nederlandse overheid:

Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voorbestaan bedreigt. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

We worden wereldwijd geconfronteerd met een ongekende noodtoestand waarvan we zelf de oorzaak zijn. Door menselijk handelen is de atmosfeer nu al met 1,1°C opgewarmd en is de zesde massale uitstervingsgolf van het leven op aarde in gang gezet waarmee het voortbestaan van een miljoen plant- en diersoorten acuut wordt bedreigd. Zeespiegelstijging, bosbranden, hittegolven, extreme stormen en droogtes bedreigen gemeenschappen over de hele wereld en treffen de gezondheid, voedselproductie en het drinkwater van miljoenen mensen. Het risico om onomkeerbare kettingreacties (‘tipping points’) in de afbraak van klimaat en ecologische systemen te bereiken neemt toe. De huidige doelstellingen en concrete maatregelen voor de reductie van uitstoot zijn veruit onvoldoende, waardoor we nu afstevenen op een catastrofale opwarming van minimaal 3°CDecennia lang hebben klimaatwetenschappers, activisten en politici zich ingezet om de klimaatcrisis en de afbraak van ecosystemen in te kleden met hoopvolle verhalen. 

In plaats van burgers en bedrijven aan te zetten tot actie, bleef het bij positieve voornemens en beloftes. Zo is de illusie in stand gehouden dat onze veiligheid niet in het geding is en dat we nog alle tijd hebben om deze situatie te bedwingen. Alleen als we de ernst van de noodtoestand in volle omvang onder ogen zien, en concrete daden als maatstaf nemen, is een grootschalige transitie mogelijk.

Het is de grondwettelijke plicht van de regering om haar burgers en milieu te beschermen en dus om eerlijk te zijn over de noodtoestand die ons bedreigt. De regering moet een klimaat en ecologische noodtoestand afkondigen en de noodzaak tot snelle en ingrijpende verandering actief communiceren.

Daarbij moet zij erkennen dat de veeindustrie en de visserij een enorme impact hebben op de planeet en verantwoordelijk zijn voor onder andere ontbossing, verzuring, ocean deadzones, water- en luchtvervuiling en uitsterven van soorten. Een transitie naar een duurzaam en rechtvaardig plantaardig voedselsysteem is noodzakelijk.

Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Dit kan alleen door aan te sturen op een transitie naar een plantaardige samenleving.

De klimaatcrisis zorgt nu al voor de vernietiging van natuur en gemeenschappen, en dit zal toenemen met elke tiende graad extra opwarming. Ondertussen worden de ecosystemen waar ons bestaan van afhankelijk is door menselijk handelen vernietigd. Een langzame, geleidelijke transitie is na decennia van polderen zonder concrete actie verloren. We hebben een plicht jegens toekomstige generaties en gemeenschappen over de hele wereld om vermijdbaar lijden te voorkomen. Daarom moet de overheid direct bindende doelen stellen om voor 2025 de uitstoot van CO2 tot netto nul te brengen, en de afkalving van de natuur te stoppen.

Ons land heeft de hoogste stikstof emissies van Europa, en een zeer intensieve visserij en veeindustrie. En toch blijft onze overheid deze industrieën beschermen en duurzame ontwikkelingen tegenwerken. Zo wordt er wel subsidie gegeven aan melkveehouders, maar niet aan boeren die plantaardige melk produceren. En dit terwijl de veeindustrie en de visserij de grootste oorzaak zijn van ontbossing, verzuring, vervuiling, ocean deadzones, stikstofemissies en het uitsterven van soorten.

Om de noodtoestand het hoofd te bieden is ongekend snelle en ingrijpende verandering nodig in alle facetten van ons sociale en economische systeem. De enige manier om de uitstoot van CO2 per 2025 tot netto nul te brengen, is door over te gaan op een plantaardig voedselsysteem.

Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

We bevinden ons in een noodtoestand. Het probleem is te veelomvattend en complex om toe te vertrouwen aan een overheid die al decennia lang faalt om in actie te komen.  De afgelopen 40 jaar hebben laten zien dat het huidige systeem niet in staat is om lange termijn beslissingen te nemen die nodig zijn om deze crisis het hoofd te bieden. Politici kijken simpelweg niet verder dan de komende verkiezingen en worden daarnaast beïnvloed door de lobby van grote bedrijven en industrieën, zoals de veeindustrie en de visserij.

Een Burgerberaad kan dit probleem oplossen. Een burgerraad krijgt een mandaat van het parlement om via loting een representatieve groep burgers aan te wijzen die zich buigt over publiek beleid om de doelstellingen per 2025 op rechtvaardige wijze te bereiken. Deelnemers worden door experts en belanghebbenden op betrouwbare, gebalanceerde wijze geïnformeerd en delibereren openlijk in kleine, gefaciliteerde groepen, om uiteindelijk te beslissen over voorstellen voor concreet beleid.

Deze burgerraad machtigt burgers om het voortouw te nemen in de transitie, en geeft politici de mogelijkheid om te volgen zonder vrees voor politieke afstraffing. Het geeft een stem aan groepen die buitengesloten zijn van politieke besluitvorming en zorgt ervoor dat de lasten van de crisis eerlijk en op basis van rechtvaardigheid verdeeld worden. Met uitgebalanceerd, wetenschappelijk advies en vrij van politieke beïnvloeding, kunnen leden van het Burgerberaad overwogen beslissingen maken in het algemeen belang.

Burgerberaden zijn geen nieuwigheid. Het is een democratisch instrument dat al eerder met positief resultaat is ingezet in Ierland, Canada, Polen, België, India, en andere landen om ambitieus beleid te realiseren, en past binnen de participatieve politieke cultuur van Nederland.

Onze uitgangspunten en kernwaarden:

Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.

waarbij we 3,5% van de bevolking mobiliseren. Dit is de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te bewerkstelligen.

oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.

door buiten het gebruikelijke te treden en door in actie te komen voor verandering.

We doorlopen een cyclus van actie, reflectie, leren en vervolgens weer nieuwe actie. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.

We willen laagdrempelig zijn en we willen dat iedereen zich veilig voelt binnen de beweging – en daar zetten we ons voor in.

In plaats daarvan willen we eerlijke participatie van iedereen.

We leven in een vergiftigend systeem, maar niemand is daar individueel voor verantwoordelijk.

In onze strategieën en tactieken beoefenen we geweldloosheid. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen.

Samen creëren we de structuren om machtsuitoefening aan de orde te stellen. Iedereen die onze kernprincipes en waarden als uitgangspunt heeft, kan actie ondernemen uit naam van Animal Rebellion.

Copyright © 2020 Animal Rebellion NL - Website door www.veganwebsite.nl